ໃນການຕອບໂຕ້ຢ່າງວ່ອງໄວນ້ໍາ Portable decontamination